ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್’ ನಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾರಟ.

ಸುಳ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಜವುಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್’ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ದರ ಕಡಿತ ಮಾರಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್’ ನಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾರಟ. Read More »